top of page

Huurvoorwaarden Bumperballen

Artikel 1

Om de in het verhuurcontract aangewezen BUMPERBAL te kunnen gebruiken, dient u over het volgende te beschikken: elektriciteit van 220Volt, minstens 16A. Een vlakke oppervlakte, vrij van alle scherpe objecten (stenen, glas,….), bij voorkeur gras. Indien de BUMPERBALLEN toch op een harde ondergrond gebruikt worden, mag dit geen beton of cement of schurende ondergrond zijn, type sportzaalondergrond (zacht) mag wel.

Artikel 2

Bij ondertekening van het verhuurcontract erkent de klant over alle nodige voorzieningen te beschikken teneinde de BUMPERBALLEN te kunnen gebruiken zoals in art 1 wordt aangeduid. De huurder staat in voor de bewaking en de bewaring van het gehuurde materiaal. Het gehuurde materiaal blijft ten alle tijden eigendom van de verhuurder. Na de in ontvangstname van het gehuurde materiaal gaat de klant akkoord met de staat waarin het materiaal zich bevindt. Door de in ontvangstname erkent de huurder uitdrukkelijk dat hij zich van de goede staat en de werking van de gehuurde goederen heeft vergewist en het gebruik ervan op de hoogte is.

Artikel 3

De klant staat in voor de op-, afbouw en gebruik van het gehuurde materiaal en is verantwoordelijk voor eventuele schade aan het materiaal of de eventuele schade ten gevolge van verkeerde op-, afbouw of gebruik. De verhuurder kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor eventuele ongevallen tijdens het gebruik, de op- of de afbouw. De huurder is verantwoordelijk voor alle schade aan personen of voorwerpen veroorzaakt door het gehuurde voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, welke ook de oorzaak van de schade wezen. De klant volgt steeds de procedure inzake opbouw en afbraak zoals beschreven in de meegeleverde veiligheid- en gebruikshandleiding. De klant is ertoe gebonden zijn burgerlijke verantwoordelijkheid naar aanleiding van het gebruik van de BUMPERBALLEN te laten verzekeren bij een erkende Belgische verzekeringsmaatschappij. Gebruik van het verhuurde BUMPERBALLEN is enkel mogelijk onder toezicht van een volwassene. 
Alle schade anders dan normale slijtage, alsook eventuele reinigingskosten veroorzaakt door abnormaal gebruik zullen worden doorgerekend aan de huurder.

Artikel 4

In geval van slechte weersomstandigheden, waaronder o.a. regen, wind, … staat de huurder in voor het gehuurde materiaal. De huurder dient aldus in geval van gevaar voor het gehuurde materiaal de nodige maatregelen te treffen om de veiligheid te waarborgen en het materiaal en zijn omgeving te vrijwaren voor eventuele schade

Artikel 5

Bij in ontvangstname van het gehuurde materiaal dient de volledige huurprijs (in contanten) alsook de waarborgsom betaald te worden. Indien de klant niet in staat is het gehuurde materiaal in ontvangst te nemen op de overeengekomen leveringsdatum behoudt de verhuurder zich het recht voor om alle gebeurlijke schade op de klant te verhalen.

Artikel 6

Bij de verhuur van Bumperballen is transport niet inbegrepen, de bumperballen moeten in ons magazijn worden afgehaald en teruggebracht op de afgesproken tijdstippen.

Artikel 7

Alle facturen dienen contant of per overschrijving betaald te worden voor aanvang van de huurperiode. Alle openstaande rekeningen worden vanaf de vervaldag van rechtswegen en zonder enige ingebrekestelling verhoogd met een nalatigheidsintrest van 1% per aangegeven maand en een forfaitaire schadevergoeding van 15 % van het verschuldigde bedrag met een minimum van 125 euro. In geval van niet betaling op de vervaldag van een factuur wordt ieder lopend contract van rechtswege ontbonden worden met voorbehoud van alle rechten van de verhuurder om eventuele schade ten gevolge van ontbinding op de huurder te verhalen. De geleverde goederen blijven volledig eigendom van de verkoper tot de volledige voldoening van alle vorderingen, en kunnen in geval van niet tijdige betaling worden teruggevorderd.

Artikel 8

In geval van niet of laattijdige levering zal de klant geen enkele schadevergoeding kunnen eisen van de verhuurder.

Artikel 9

Eventuele klachten dienen binnen de vijf dagen per aangetekend schrijven na in ontvangst name van de levering aan de verhuurder bekend te worden gemaakt.

Artikel 10

Alle eventuele betwistingen vallen onder toepassing van het Belgische recht en onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Oudenaarde.

bottom of page